hén | 戶恩切
車革前曰鞎。从革艮聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

車革前曰鞎。
釋器曰。輿革前謂之鞎。郭曰。以韋鞔車軾。按李巡云。輿革前、謂輿前以革爲車飾曰鞎。不言軾。依毛傳韋鞔軾、自名鞃。不名鞎。疑李注是。
从革。𥃩(艮)聲。
戸恩切。十三部。
comments powered by Disqus