ēnɡ | 烏合切
轡鞥。从革弇聲。讀若譍。一曰龍頭繞者。

清代 段玉裁《說文解字注》

轡鞥。
轡鞥、葢古語。轡亦名鞥也。
从革。弇聲。
烏合切。七部。
讀若𧭭。
此蒸登與侵覃合韵之理。一曰龓頭繞者。龓各本作龍。玉篇作籠。而玉篇有部龓下曰。馬龓頭。吳都賦云馽龓。則龓頭爲長。籠近之。龍非也。龓頭卽羈也。繞、纏也。者當作也。鞥之言罨也。
comments powered by Disqus