ɡé | 古洽切
防汗也。从革合聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

防汗也。
此當作所以防捍也。轉寫奪誤。巾部曰。幩、馬纏鑣扇汗也。與此無涉。篇、韵皆曰防捍。是相傳古本捍亦作扞。故譌汗。荀卿曰。犀兕鮫革。鞈如金石。管子。輕罪入蘭盾鞈革二戟。注曰。鞈革、重革。當心箸之。可以禦矢。鼂錯曰。匈奴之革笥木薦弗能支。孟康曰。革笥、以皮作如鎧者被之。木薦、以木版作如楯。一曰革笥若楯。木薦之以當人心也。此皆防捍之說。鍇曰。今胡人扞𦝫也。知鍇本故作扞。
从革。合聲。
當云从革合、合亦聲。古洽切。七部。按𡔷部{𠦶+合}(鞈)、古文䶀。而此作小篆。訓防扞。與上文鞌䩸䩞、下文勒皆爲馬具者不相貫。鍇本篆體作{𠦶+合}(鞈)。獨從古文革。則恐好事者增之。仍从𡔷部偏旁耳。
comments powered by Disqus