tuó | 徒何切
𩉺
馬尾駝也。从革它聲。今之般緧。

清代 段玉裁《說文解字注》

馬尾𩉺也。
方言。車紂、自關而東、周雒汝潁而東謂之䋺。或謂之曲綯。或謂之曲綸。自關而西謂之紂。糸部曰。緧、馬紂也。紂、馬緧也。考工記。必緧其牛。後鄭云。關東謂紂爲緧。按𩉺𩋃語相似。𩉺葢𩋃之轉語。
从革。它聲。
徒何切。十七部。今之般緧。四字疑後人沾注。
comments powered by Disqus