fèi | 芳未切
𩰾
涫也。从鬲沸聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

涫也。
水部曰。涫、𩰾也今俗字涫作滚、𩰾作沸。非也。上林賦曰。湁潗鼎𩰾。嚴夫子哀時命曰。氣涫𩰾其若波。
从鬲。沸聲。
芳未切。十五部。按此當云從水鬲、弗聲。非畢沸字也。
comments powered by Disqus