ɡēnɡ | 古行切
𩱧
五味盉羹也。从𩰲从羔。《詩》曰:“亦有和𩱧。”
𩱋

𩱋

𩱧或省。

𢑌

𢑌

或从美,𩱧省。

羹

小篆从羔[𦍚]从美。

清代 段玉裁《說文解字注》

五味盉𩱧也。
皿部曰。盉、調味也。內則注曰。凡羹齊宜五味之和。米㞕之糝。晏子曰。和如羹焉。水火醯醢鹽梅以亨魚肉。宰夫和之。齊之以味。濟其不及。以泄其過。凡魚肉必用菜。菜謂之芼。儀禮。𨦕芼牛藿羊苦豕薇。芼及醯醢鹽梅是之謂五味之和也。實於𨦕謂之𨦕羹。肉汁不和五味謂之大羹。
从𩰲。从羔。
會意。凡從羔者、羔猶美也。古行切。古音在十部。
詩曰。亦有和𩱧
商頌文。鍇本𩱧作羹。
或从美䰜省。
羔下從美。今各本作兩羔。非也。
小篆。从羔。从美。
此是小篆則知上三字古文、籒文也。不先小篆者、此亦丄部之例。
comments powered by Disqus