zhǔ | 章與切
孚也。从𩰲者聲。
煑

䰞或从火。

𩱰

𩱰

䰞或从水在其中。

清代 段玉裁《說文解字注》

亯也。
亯普庚切。𩰱、䰞也。䰞下當云𩰱也。經傳用亯、用烹乃𩰱之假借字耳。亯部曰。獻也。不訓䰞。
从䰜。者聲。
章與切。五部。按惟周禮作䰞。
䰞或从水。
水在鬲中會意。
comments powered by Disqus