xiánɡ | 似羊切
福也。从示羊聲。一云善。

清代 段玉裁《說文解字注》

福也。
凡統言則災亦謂之祥。析言則善者謂之祥。
从示。羊聲。
似羊切。十部。鉉本此下有一云善三字。淺人所增。一書中此類不少。
comments powered by Disqus