zhā | 側加切
𠭯
又卑也。从又虘聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

叉𤰞也。
各本作又取。今依類篇作叉。宋本作𤰞正。叉𤰞者、用手自高取下也。今俗語讀如渣。若手部云簎者、以𨦵物刺而取之也。方言。抯摣取也。南楚之閒凡取物溝泥中謂之抯。或謂之摣。亦此字引伸之義。
从又。虘聲。
側加切。古音在五部。
comments powered by Disqus