shū | 式竹切
拾也。从又尗聲。汝南名收芌爲叔。
AD
𡬧

𡬧

叔或从寸。

清代 段玉裁《說文解字注》

拾也。
豳風。九月叔苴。毛曰。叔拾也。按釋名。仲父之弟曰叔父。叔、少也。於其雙聲曡韵假借之。假借旣久。而叔之本義鮮知之者。惟見於毛詩而已。
从又。
於此知拾爲本義也。
尗聲。
式竹切。三部。
汝南名收芌爲叔。
言此者、箸商周故言猶存於漢之汝南也。
叔或从寸。
又寸皆手也。故多互用。
comments powered by Disqus