zhènɡ | 之盛切
正也。从攴从正,正亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

正也。
論語。孔子曰。政者、正也。
从攴正。正亦聲。
之盛切。十一部。
comments powered by Disqus