diǎn | 多殄切
主也。从攴典聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

主也。
廣韵典字下曰。主也、常也、法也、經也。按凡典法、典守字皆當作敟。經傳多作典。典行而敟廢矣。
从攴。典聲。
多殄切。十二部。
comments powered by Disqus