shǔ | 所矩切
計也。从攴婁聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

計也。
六藝六曰九數今九章筭術是也。今人謂在物者去聲。在人者上聲。昔人不盡然。又引伸之義、分析之音甚多。大約速與密二義可包之。
从攴。婁聲。
所矩切。古音在四部。
comments powered by Disqus