chén | 直刃切
𠛱也。从攴陳聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

列也。
韓詩。信彼南山。惟禹敶之。爾雅。郊外謂之田。李巡云。田、?也。謂?列種榖之處。?者敶之省。素問注云。?古陳字。是也。此本敶列字。後人假借陳爲之。陳行而敶廢矣。亦本軍敶字。?下云。讀若軍敶之敶是也。後人別製無理之陣字。陣行而敶又廢矣。
从攴。陳聲。
直刄切。廣韵十七眞曰。敶者、陳之古文。古文當作古字。十二部。
comments powered by Disqus