zhǐ | 豬几切
𢾫
剌也。从攴蚩聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

刺也。
刺各本作剌。今按?與㨖雙聲。定作刺。七迹切。
从攴。蚩聲。
?几切。按几當作已。古音在一部。
comments powered by Disqus