hán | 胡紺切
送死口中玉也。从玉从含,含亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

送死口中玉也。
典瑞曰。大喪共飯玉、含玉。注。飯玉、碎玉以雜米也。含玉、柱左右顚及在口中者。雜記曰。含者執璧將命。則是璧形而小耳。穀梁傳曰。貝玉曰含。按琀、士用貝。見士喪禮。諸矦用璧。見雜記。天子用玉。
从王含。含亦聲。
胡紺切。古音在七部。經傳多用含。或作唅。
comments powered by Disqus