ɡǔ | 公戶切
擊鼓也。从攴从壴,壴亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

擊𡔷也。从攴壴。
壴者𡔷之省。攴者擊。
壴亦聲。
壴古音在四部。矦韵。尤矦之入聲爲屋沃燭。
讀若屬。
鉉本無此三字。非也。屬之欲切。故?讀如?。與擊雙聲。大徐以其形似𡔷。讀公戸切。刪此三字。其誤葢久矣。玉篇云之錄切。擊也。此顧氏原文。云又公戸切。此孫強所增也。佩觿云。?之錄工五二切。沿孫之繆。至廣韵乃姥韵有?而燭韵無?。至集韵、類篇乃以朱欲、殊玉二切歸之從豈聲之敳字。而不知二切皆本說文。?讀如屬。敳安得有此二切也。皆由沿襲徐鉉。遂舛誤至此。至乎南宋毛晃。又云鼓舞字從攵。與鐘𡔷字不同。岳珂刊九經三傳。凡𡔷瑟𡔷琴、𡔷鍾于官、弗𡔷弗考、𡔷之舞之皆分別作?。經典釋文、五經文字、九經字㨾、開成石經皆無此例也。周禮小師。掌教𡔷鼗柷敔塤簫管弦歌。注云。出音曰𡔷。按𡔷、郭也。故凡出其音皆曰𡔷。若?訓擊也。鼗柷敔可云?。塤簫管弦歌可云?乎。亦由?切公戸。寖成異說。滅裂經字。以至於此。
comments powered by Disqus