kǎo | 苦浩切
敂也。从攴丂聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

敂也。
唐風。子有鐘𡔷。弗擊弗考。毛曰。考亦擊也。攷引伸之義爲攷課。周禮多作攷。他經攷擊、攷課皆作考。假借也。攷敂㬪韵。
从攴。丂聲。
苦浩切。古音在三部。
comments powered by Disqus