yǒu | 以周切
𤪎
遺玉也。从玉𣣸聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

遺玉也。
謂贈遺之玉也。蒙上送死言之。何休曰。知死者贈襚。襚猶遺也。大宰、典瑞皆言大喪贈玉。注云。葢璧也。鍇說以山海經遺玉。儻是玉名。則當廁於璙已下十六字閒。
从王。𣣸聲。
以周切。三部。此字葢在禮古經及記。
comments powered by Disqus