mǐn | 眉殞切
冒也。从攴昬聲。《周書》曰:“敯不畏死。”

清代 段玉裁《說文解字注》

冒也。
今本爾雅。昏𢽹强也。般庚。不昏作勞。鄭注。昏讀爲𢽹。勉也。似鄭所據爾雅與今本亦不同。康誥。𢽹不畏死。孟子作閔。立政。其在受德𢽹。心部作忞。昏聲文聲同部。
从攴。昏聲。
眉殞切。十三部。按昏從氐省。不從民。凡昏旁作昬者誤。詳日部。
comments powered by Disqus