tián | 待年切
平田也。从攴、田。《周書》曰:“畋尒田。”

清代 段玉裁《說文解字注》

平田也。
齊風。無田甫田。上田卽畋字。
从攴田。
田亦聲。待年切。十二部。
周書曰。畋尒田。
多方篇文。
comments powered by Disqus