chuàn | 初絭切
𣀔
小舂也。从攴算聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

小舂也。
臼部言舂者三字。此云小舂。謂稍舂之。廣雅言舂者十一字。有?字。?亦作?。
从攴。算聲。
初絭切。十四部。
comments powered by Disqus