zhān | 職廉切
視兆問也。从卜从口。

清代 段玉裁《說文解字注》

視兆問也。
周禮占人注曰。占蓍龜之卦兆吉凶。又占人掌占龜注曰。占人亦占簭。言掌占龜者。簭短龜長。主於長者。此云視兆問。亦專謂龜⺊。
从⺊口。
職廉切。七部。按上文卟字疑占之變體。後人所竄入。
comments powered by Disqus