fēn | 符分切
祥气也。从气分聲。
AD
雰

氛或从雨。

清代 段玉裁《說文解字注》

祥气也。
謂吉凶先見之氣。左傳曰。非祭祥也。喪氛也。杜注。氛、惡氣也。晉語曰。見翟柤之氛。注。氛、祲氛。凶象也。凶曰氛。吉曰祥。玉裁按。統言則祥氛二字皆兼吉凶。析言則祥吉氛凶耳。許意是統言。左傳又曰。楚氛甚惡。杜注。氛、氣也。可見不容分別。
从气。分聲。
符分切。十三部。
氛或从雨。
按此爲小雅雨雪雰雰之字。月令。雰霧冥冥。釋名。氛、粉也。潤氣箸艸木。因凍則凝。色白若粉也。皆當作此。雰與祥氣之氛各物。似不當混而一之。
comments powered by Disqus