zhuànɡ | 側亮切
大也。从士爿聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

大也。
方言曰。凡人之大謂之奘。或謂之壯。尋說文之例。當云大士也。故下云从士。此葢淺人𠜂士字。
从士。爿聲。
側亮切。十部。
comments powered by Disqus