ɡǔn | 古本切
上下通也。引而上行讀若囟,引而下行讀若𨓆。凡丨之屬皆从丨。

清代 段玉裁《說文解字注》

下上通也。
依玉篇。
引而上行讀若𦥓。
𦥓之言進也。
引而下行讀若𨓆。
可上可下。故曰下上通。竹部曰。篆、引書也。凡字之直。有引而上、引而下之不同。若至字當引而下、不字當引而上、又若才屮木生字皆當引而上之類是也。分用之則音讀各異。讀若𦥓在十三部。讀若𨓆在十五部。今音思二切。𦥓之雙聲也。又音古本切。
comments powered by Disqus