zhī | 市支切
安福也。从示是聲。《易》曰:“禔旣平。”

清代 段玉裁《說文解字注》

安也。
本安下有福。今依李善文𨕖注。
从示。是聲。
司馬貞引說文市支反。此說文音隱所載也。唐韵切同。十六部。
易曰。禔旣平。
周易坎九五。祇旣平。釋文曰。祇、京作禔。按許自序所偁易孟氏。京房受易焦延壽。延壽嘗從孟喜問易。虞翻自言臣高祖光、曾祖成、祖鳳、父歆、皆治孟氏易。至臣五世。翻注此爻云。祇、安也。然則孟易作禔訓安甚明。翻本作祇。謂祇卽禔之假借。與何人斯鄭箋正同。氏、是同在第十六部。得相假借。
comments powered by Disqus