xiàn | 侯澗切
莧菜也。从艸見聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

莧菜也。
菜上莧字乃複寫隷字𠜂之僅存者也。尋說文之例。云䒨菜、葵菜、䔃菜、𦼫菜、薇菜、蓶菜、菦菜、䖆菜、莧菜以釋篆文。𦮙者、字形。葵菜也者、字義。如水部<>(河)者、字形。河水也者、字義。若云此篆文是葵菜也、此篆文是河水也。槩以爲複字而𠜂之。此不學之過。周易音義引宋衷云。莧、莧菜也。此可以證矣。爾雅。蕢、赤莧。郭注。今人莧、赤莖者。按人莧、莧名。
从艸。見聲。
矦㵎切。十四部。
comments powered by Disqus