jīnɡ | 子盈切
韭華也。从艸青聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

韭華也。
周禮。菁菹。先鄭曰。菁菹、韭華菹也。今各本脫華字。則何以別於上文之韭菹乎。廣雅曰。韭其華謂之菁。若南都賦曰秋韭冬菁、則是二物。史游所云老菁冬日藏也。
从艸。靑聲。
子盈切。十一部。
comments powered by Disqus