zhú | 陟玉切
冬生艸也。象形。下垂者,箁箬也。凡竹之屬皆从竹。

清代 段玉裁《說文解字注》

冬生艸也。
云冬生者、謂竹胎生於冬。且枝葉不凋也。云竹者、爾雅竹在澤艸。山海經有云其艸多竹。故謂之冬生艸。戴凱之云。植物之中有艸木竹、猶動品之中有魚鳥獸也。
象形。
象㒳㒳竝生。陟玉切。三部。
下𠂹者、箁箬也。
恐人未曉下𠂹之恉。故言之。
comments powered by Disqus