xiǎo | 先杳切
箭屬。小竹也。从竹攸聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

箭屬。小竹也。
釋草曰。篠、箭。周禮注曰。箭、篠也。二京賦解曰。篠、箭竹也。此云箭屬。小異。
从竹。攸聲。
先杳切。今字作篠。古音在三部。
comments powered by Disqus