zuǎn | 作管切
竹器也。从竹贊聲。讀若纂。一曰叢。

清代 段玉裁《說文解字注》

竹器也。
廣雅、方言注皆曰。籫、箸筩。
从竹。贊聲。讀若纂。
作管切。十四部。
一曰叢也。
木部欑下曰。一曰叢木。籫音同義近。
comments powered by Disqus