qiān | 七廉切
驗也。一曰銳也,貫也。从竹韱聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

驗也。
驗當作譣。占譣然不也。小徐曰。籤出其處爲驗也。
一曰𨦣也。貫也。
𨦣貫二義相成。與占驗意相足。
从竹。韱聲。
七廉切。七部。
comments powered by Disqus