zhēn | 職深切
綴衣箴也。从竹咸聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

綴衣箴也。
綴衣、聯綴之也。謂籤之使不散。若用以縫則从金之鍼也。尙書贅衣卽綴也。引伸之義爲箴規。古箴鍼通用。風俗通曰。衞大夫箴莊子。今左傳作鍼莊子。
从竹。咸聲。
職㴱切。七部。
comments powered by Disqus