zhú | 陟玉切
萹茿也。从艸,筑省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

萹筑也。从艸。𦯋省聲。
陟玉切。三部。按此不云𢀜聲而云筑省聲者。以𢀜字、工聲。筑字、竹亦聲也。𦯋(茿)篆鍇本在後䓊下范上。
comments powered by Disqus