qiǎo | 苦絞切
技也。从工丂聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

技也。
手部曰。技、巧也。
从工。丂聲。
苦浩切。古音在三部。丂部曰。古文以丂爲丂。
comments powered by Disqus