zhǎn | 知衍切
極巧視之也。从四工。凡㠭之屬皆从㠭。

清代 段玉裁《說文解字注》

極巧視之也。
工爲巧。故四工爲極巧。極巧視之、謂如離婁之明、公輸子之巧、旣竭目力也。凡展布字當用此。展行而㠭廢矣。玉篇曰。㠭今作展。
从四工。
知衍切。十四部。
comments powered by Disqus