ɡé | 古額切
艸也。从艸各聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸也。
釋艸。茖、山葱。按爾雅雖有此字。然許君果用爾雅。何以不云山葱而云艸也。凡所不知。寧從葢闕。
从艸。各聲。
古額切。古音在五部。
comments powered by Disqus