ɡān | 古三切
甘艸也。从艸从甘。

清代 段玉裁《說文解字注》

甘艸也。
所謂藥中國老。安和七十二種石、一千二百種艸者也。
从艸。甘聲。
此以形聲包會意。古三切。八部。
comments powered by Disqus