kǎo | 苦浩切
气欲舒出。纸上礙於一也。丂,古文以爲亏字,又以爲巧字。凡丂之屬皆从丂。

清代 段玉裁《說文解字注》

气欲舒出?上礙於一也。
?者、气欲舒出之象。一其上不能徑達。此釋字義而字形巳見。故不別言形也。苦浩切。古音在三部。
丂、古文㠯爲亏字。
亏與丂音不同而字形相似、字義相近。故古文或以丂爲亏。
又㠯爲巧字。
此則同音假借。
comments powered by Disqus