sǔn | 思允切
𠣬
驚辭也。从兮旬聲。
AD
𢞛

𢞛

𠣤或从心。

清代 段玉裁《說文解字注》

驚䛐也。
䛐各本作辭。誤。今依篇、韵正。其意驚也。其言𠣤也。是爲意內言外。
从兮。旬聲。
思允切。十二部。
𠣤或从心。
大學。瑟兮僩兮者、恂栗也。注曰。恂字或作峻。讀爲嚴峻之峻。言其容貌嚴栗也。按大學之恂、卽說文之?。有驚懼之意。故恂栗爲容皃嚴栗。心部曰。恂、信心也。是其本義。大學則假恂爲?也。莊子。衆狙見之。恂然棄而走。亦是驚意。
comments powered by Disqus