háo | 胡到切
痛聲也。从口在丂上。凡号之屬皆从号。

清代 段玉裁《說文解字注》

痛聲也。
号、嗁也。凡嗁號字古作号。口部曰。嗁、号也。今字則號行而号廢矣。
从口在丂上。
丂者气舒而礙。雖礙而必張口出其聲。故口在丂上。号咷之象也。胡到切。二部。按當讀平聲。
comments powered by Disqus