lónɡ | 徒冬切
𪔳
鼓聲也。从鼓隆聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𡔷聲也。
此當云??𡔷聲也。篇、韵良弓切。其作?、讀徒東徒冬二切者。卽??之變也。
从𡔷。隆聲。
徒冬切。九部。
comments powered by Disqus