chánɡ | 直良切
萇楚,跳弋。一名羊桃。从艸長聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

萇楚、
逗。
銚弋。
見檜風、釋艸、毛傳。
一曰羊桃。
陸璣、張揖皆曰羊桃也。
从艸。長聲。
直良切。十部。
comments powered by Disqus