yán | 五閑切
虎怒也。从二虎。凡虤之屬皆从虤。

清代 段玉裁《說文解字注》

虎怒也。从二虎。
此與㹜、㒳犬相齧也同意。五閑切。十四部。
comments powered by Disqus