xuàn | 胡畎切
分別也。从虤對爭貝。讀若迴。

清代 段玉裁《說文解字注》

分別也。
魏都賦。蒹葭贙。謂蒹葭茂密若爭地而生也。釋獸之贙、獸名也。
从虤對爭貝。
爭則分別矣。
讀若回。
古音在十五部。今音胡畎切。
comments powered by Disqus