wǎn | 烏管切
小盂也。从皿夗聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

小𥁄也。
方言曰。盌謂之盂。或謂之銚銳。又曰。盌謂之櫂。又曰。椀謂之䀉。
从皿。夗聲。
于夗皆坳曲意。皆以形聲包會意也。烏管切。十四部。
comments powered by Disqus