qiè | 丘竭切
去也。从去曷聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

去也。
思玄賦舊注、劉逵蜀都賦注皆同。按古人文章多云朅來。猶往來也。
从去。曷聲。
丘竭切。十五部。
comments powered by Disqus