zhǔ | 知庾切
有所絕止,丶而識之也。凡丶之屬皆从丶。

清代 段玉裁《說文解字注》

有所絕止。丶而識之也。
按此於六書爲指事。凡物有分別、事有可不、意所存主、心識其處者皆是。非專謂讀書止、輒乙其處也。知庾切。古音在四部。
comments powered by Disqus