dān | 都寒切
巴越之赤石也。象采丹井,一象丹形。凡丹之屬皆从丹。
𠁿

𠁿

古文丹[𠂁]

㣋

亦古文丹[𠂁]

清代 段玉裁《說文解字注》

巴越之赤石也。
巴郡、南越皆出丹沙。蜀都賦。丹沙赩熾出其坂。謂巴也。吳都賦。赬丹明璣。謂越也。丹者、石之精。故凡藥物之精者曰丹。
象采丹井。
謂<>也。采丹之井、史記所謂丹穴也。蜀、吳二都賦注皆云。出山中、有穴。
丶象丹形。
都寒切。十四部。
亦古文丹。
按此似是古文彤。
comments powered by Disqus